Organizator:

Eksport mięsa z Polski wzrósł o 4 procent. I to rok do roku!

Podziel się

W strukturze towarowej polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych dominowały mięso, przetwory mięsne i żywiec – czytam w „Mięsnych Faktach”.

W okresie od stycznia do września 2023 roku przychody uzyskane ze sprzedaży zagranicznej mięsa, przetworów mięsnych i żywca były o 4% wyższe niż rok wcześniej i wyniosły 7,4 mld EUR, stanowiąc 19% wartości całego polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych. Największy udział w wartości eksportu mięsa przetworów mięsnych i żywca miały: mięso drobiowe (41% – 3,1 mld EUR), przetwory mięsne (25% – 1,9 mld EUR), mięso wołowe (22% – 1,7 mld EUR) oraz mięso wieprzowe (8% – 620 mln EUR) – wynika z analizy „Wyniki polskiego handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi w okresie styczeń–wrzesień 2023 r.” – opublikowanej przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Ogólnie w okresie styczeń–wrzesień 2023 roku wartość sprzedaży produktów rolno-spożywczych za granicę wyniosła 38,7 mld EUR (178 mld zł) i była o około 11% wyższa niż w analogicznym okresie roku 2022. Jednocześnie import produktów rolno-spożywczych wyniósł 24,5 mld EUR (113 mld zł) i był o 5% wyższy niż przed rokiem. Szybsze tempo wzrostu wartości eksportu niż importu spowodowało duży wzrost dodatniego salda handlu zagranicznego, które w okresie styczeń–wrzesień 2023 roku ukształtowało się na poziomie 14,2 mld EUR (65 mld zł), o 22% wyższym r/r.

Odnotowana w pierwszych trzech kwartałach 2023 r. rosnąca wartości polskiego eksportu towarów rolno-spożywczych była wypadkową nadal wysokich cen transakcyjnych na rynku międzynarodowym, popytu na konkurencyjne cenowo produkty wytwarzane przez krajowy sektor żywnościowy oraz dobrego ogólnego stanu gospodarki krajowej. Do wzrostu eksportu w 2023 roku, podobnie jak w latach poprzednich, przyczyniały się również działania ze strony przemysłu rolno-spożywczego w kierunku doskonalenia jakości eksportowanych surowców i produktów oraz dywersyfikacji rynków zbytu.

Miało to odzwierciedlenie w bardzo dużym wzroście wartości eksportu żywności do wielu krajów afrykańskich, takich jak Nigeria, Angola, Benin, Tanzania czy też Madagaskar, Uganda RPA. Równocześnie nieco ograniczająco na przychody uzyskiwane przez krajowych eksporterów branży rolno-spożywczej wpływały tendencje do umacniania się waluty krajowej względem euro, które to odnotowano w okresie od połowy lutego 2023 roku do końca lipca 2023 roku.

Trend ten odwrócił się jednak na początku sierpnia, kiedy to nastąpiła deprecjacja krajowej waluty, która była bardzo wyraźna we wrześniu bieżącego roku, co wpłynęło stymulująco na wzrost przychodów krajowych eksporterów sektora żywnościowego. Na statystykę uzyskiwanych wyników handlowych miała też wpływ wysoka baza cen żywności w analogicznym okresie 2022 roku spowodowana dynamicznym ich wzrostem po wybuchu wojny w Ukrainie.

Podobnie jak w latach poprzednich produkty rolno-spożywcze były eksportowane z Polski przede wszystkim na rynek Unii Europejskiej (UE). W okresie od stycznia do września 2023 roku dostawy do krajów UE wygenerowały 28,4 mld EUR (wzrost o 9%), co stanowiło blisko 3/4 (73%) przychodów uzyskanych z eksportu towarów rolno-spożywczych ogółem.


Eksport na rynek UE charakteryzuje się znaczną koncentracją geograficzną. Głównym partnerem handlowym Polski pozostały Niemcy. Eksport do tego kraju w okresie styczeń–wrzesień 2023 roku wyniósł 9,9 mld EUR i był o 14% większy niż przed rokiem. Wśród mięs najwięcej do tego kraju wyeksportowano 211 tys. ton mięsa drobiowego o wartości 645 mln EUR.

Do Niderlandów, w omawianym okresie, z Polski wyeksportowano głównie 135 tys. ton mięso drobiowe za kwotę 314 mln EUR oraz 28 tys. ton mięsa wołowego o wartości 126 mln EUR. Z kolei do Francji sprzedaliśmy 118 tys. ton mięsa drobiowego za 375 mln EUR oraz 20 tys. ton mięsa wołowego za kwotę 117 mln EUR, 20 tys. Do Włoch najwięcej z mięs wyeksportowaliśmy mięsa wołowego (343 mln EUR, 61 tys. ton).

Ostatnim na liście najważniejszych rynków eksportowych były Czechy. Do tego kraju od stycznia do września 2023 roku sprzedaliśmy 59 tys. ton mięsa drobiowego o wartości 164 mln EUR oraz 23 tys. ton mięsa wieprzowego o łącznej wartości transakcji 93 mln EUR, 23 tys.

W okresie styczeń–wrzesień 2023 roku z Polski do krajów pozaunijnych wyeksportowano produkty rolno-spożywcze o wartości 10,3 mld EUR, to jest o 15% wyższej r/r. Najwięcej bo 389 tys. ton wywieziono mięsa drobiowe o wartości 713 mln EUR. Największymi pozaunijnymi odbiorcami artykułów rolno-spożywczych z Polski były Wielka Brytania, Ukraina oraz Stany Zjednoczone. W przypadku Wielkiej Brytanii wartość eksportu do tego kraju wyniosła 3,1 mln EUR i była o 16% większa r/r. na rynek brytyjski trafiło głównie mięso drobiowe (440 mln EUR, 123 tys. ton) oraz przetwory mięsne (343 mln EUR, 82 tys. ton).

Z kolei na rynek turecki, w okresie od stycznia do września 2023 roku, eksportowano przede wszystkim 23 ton mięsa wołowego o łącznej wartości 124 mln EUR.

Źródło: „Mięsne Fakty” – Biuletyn Związku Polskie Mięso / oprac. J.S.