Organizator:

Oto kolejny patron branżowy Polagry 2022

Podziel się

Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich został kolejnym patronem branżowym targów Polagra i kongresu Polagra Export Meeting.

Historia KZSM sięga listopada 1991 r., gdy do życia powołano Krajowe Porozumienie Spółdzielni Mleczarskich. 

Obecne zadania Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich Związku Rewizyjnego, który jest jego następcą, to m.in. występowanie w imieniu zrzeszonych spółdzielni wobec organów władzy państwowej i administracji rządowej oraz agencji rządowych, przedstawianie postulatów i wniosków polskiego mleczarstwa oraz informowanie spółdzielni o podjętych w tych sprawach decyzjach.

Związek opiniuje projekty aktów prawnych odnoszących się do zrzeszonych spółdzielni oraz przedstawianie opinii Spółdzielni w tych sprawach, szczególnie dotyczy to zagadnień związanych z przystosowaniem spółdzielni do prawa obowiązującego w Unii Europejskiej.

Inicjuje i wspiera współpracę między zrzeszonymi spółdzielniami, ułatwia spółdzielniom dostęp do informacji marketingowych, ekonomicznofinansowych, technicznych i prawnych oraz prowadzi doradztwo w tym zakresie.

Prowadzi również analizy zjawisk gospodarczych i inspiruje zachowania spółdzielni w warunkach gospodarki rynkowej. Jego cele to również: ułatwianie tworzenia powiązań gospodarczych z partnerami krajowymi, prowadzenie lustracji działalności zrzeszonych spółdzielni oraz badanie sprawozdań finansowych, inicjowanie, propagowanie i wspieranie postępu technicznego, ekonomicznego i organizacyjnego w mleczarstwie, prowadzenie działalności szkoleniowej, stwarzającej możliwość szkolenia kadr menedżerów, działaczy spółdzielczych, służb specjalistycznych oraz producentów mleka.

Jego przedstawiciele reprezentują spółdzielczość mleczarską na arenie międzynarodowej, współdziałają z organizacjami międzynarodowymi, zajmującymi się problematyką mleczarską, wspierają współpracę gospodarczą i naukowo-techniczną z zagranicą. Związek administruje też funduszami tworzonymi w Krajowym Związku, w tym funduszami pomocy doraźnej.