Organizator:

Polagra i kongres Polagra Export Meeting otrzymały patronat Krajowego Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw

Podziel się

Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw będzie partnerem targów POLAGRA oraz konge które odbędą się w dniach 26–28 września 2022 roku, oraz, odbywającego się w ich trakcie, kongresu POLAGRA EXPORT MEETING.

Podstawowym celem działalności Związku jest działalność na rzecz zapewnienia zrzeszonym w nim podmiotom pomocy w ich działalności statutowej, zorganizowania i rozwoju rynku owoców i warzyw poprzez rozwój i wszechstronne umacnianie pozycji grup i organizacji producentów owoców i warzyw.

Zadania Związku to m.in. prowadzenie na rzecz zrzeszonych grup działalności doradczej, instruktażowej, szkoleniowej, promocyjnej, wydawniczej i kulturalno-oświatowej, reprezentowanie interesów zrzeszonych grup wobec organów administracji państwowej i organów samorządu terytorialnego, a także reprezentowanie zrzeszonych grup za granicą.

Do tego dochodzi inicjowanie i rozwijanie współpracy między grupami oraz wspieranie ich inicjatyw gospodarczych, współdziałanie z organizacjami rolniczymi, placówkami naukowo-badawczymi i doradczymi, działanie na rzecz rozwoju zorganizowania rynku produktów ogrodniczych oraz zorganizowania producentów i wyrażanie opinii w tym zakresie.

Związek działa też na rzecz organizacyjnego i gospodarczego rozwoju oraz umacniania pozycji rynkowej grup producentów, tworzenia warunków prawnych i organizacyjnych sprzyjających prowadzeniu działalności gospodarczej, kształtowania zasad etyki i społecznie akceptowanych norm postępowania w stosunkach gospodarczych oraz stymulowania rozwoju grup producentów owoców i warzyw jako elementu przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.

Stymuluje również aktywności producentów i innych mieszkańców wsi do działania na rzecz wielofunkcyjnego i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, gromadzi i rozpowszechnia informacje dotyczące funkcjonowania podmiotów gospodarczych w kraju i za granicą oraz możliwościach współpracy kooperacyjnej, zaopatrzeniowej i organizacyjno-finansowej wśród mieszkańców wsi.